Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Informacje o projekcie
„Rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej
oraz poprawa jakości kształcenia
na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej”
 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Numer i nazwa Priorytetu:

IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

 

Numer i nazwa Działania:

4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjałudydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

 

Numer i nazwa Poddziałania:

4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 

Okres realizacji projektu:

od 01.09.2009 do 31.12.2014

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych oraz wzmocnienie transferu wiedzy z sektora nauki do przemysłu. Zaplanowane w ramach Projektu opracowanie nowego programu nauczania oraz otwarcie i realizacja nowego kierunku studiów odpowiadającego potrzebom rynku pracy przełoży się bezpośrednio na zwiększenie liczby absolwentów kierunków technicznych stanowiących kluczowe znaczenie dla gospodarki. Ponadto szkolenia i staże dla kadry dydaktycznej Wydziału Chemicznego oraz specjalistyczne szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej mają na celu dążenie do osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększenie podaży absolwentów kierunków kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy odegra szczególną rolę w rozwoju konkurencyjności gospodarki, intensyfikacji kształcenia, oraz wzmocni rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Rzeszowskiej.

 

Zadania przewidziane do realizacji w projekcie:

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty kształcenia przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej poprzez uruchomienie nowego technicznego kierunku studiów jakim jest inżynieria chemiczna i procesowa, spełniającego potrzeby rynku pracy oraz uwarunkowań gospodarczych. Program nauczania z dwoma atrakcyjnymi specjalnościami: "Inżynieria produktu i procesów proekologicznych" oraz "Przetwórstwo tworzyw polimerowych" opracowano w oparciu o konsultacje z podmiotami gospodarczymi. Projektowany kierunek o charakterze typowo inżynierskim będzie realizowany wspólnie z kolegami z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz we współpracy z zakładami przemysłowymi, nie tylko z Podkarpacia, poprzez atrakcyjne staże i praktyki przemysłowe. Zadanie obejmuje uruchomienie nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia z możliwością wyboru dwóch specjalności, w tym: przygotowanie planu studiów I stopnia, opracowanie materiałów pomocniczych do wykładów, ćwiczeń i laboratoriów; opracowanie i wydanie skryptów i materiałów pomocniczych, utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie.

 
Pakiet specjalistycznych szkoleń dla osób spoza społeczności akademickiej. Zadanie obejmuje prowadzenie szkoleń, z wykorzystaniem własnego potencjału kadrowego w zakresie:
 • Zastosowanie systemów CAD/CAE do optymalizacji konstrukcji wyprasek i technologii wtryskiwania.
 • Przetwórstwo i optymalizacja właściwości użytkowych tworzyw polimerowych.
 • Badanie fizykochemicznych i reologicznych właściwości polimerów.
 • Adsorpcja i chromatografia, jako przemysłowe metody
  oczyszczania i rozdziału mieszanin.
 • Krystalizacja preferencyjna, jako przemysłowa metoda
  oczyszczania i rozdziału mieszanin.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania procesów i systemów technologicznych.
 • Minimalizacja zużycia energii i innych mediów poprzez integrację procesów.
 • Audyting energetyczny instalacji przemysłowych.
 • Praktyczne zastosowania optymalizacji w inżynierii procesowej.
 • Produkty sypkie, jako materiały o największym udziale w produkcji
  przemysłowej – aspekty ochrony środowiska i energooszczędności oraz modelowanie.
Organizacja staży i szkoleń dla pracowników dydaktycznych WCh PRz w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych. Zadanie obejmuje organizację dwumiesięcznych staży zagranicznych dla kadry dydaktycznej WCh PRz przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej oraz udział kadry dydaktycznej WCh PRz w szkoleniach z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej w szczególności przetwórstwa tworzyw sztucznych związanych z procesem dydaktycznym na nowym kierunku studiów.
 
Organizacja wizyt studyjnych profesorów zarówno z Polski jak i zagranicy w celu poznawania nowoczesnych metod kształcenia, poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej o najnowsze osiągnięcia z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 
Promocja nowego kierunku studiów oraz szkoleń dla osób spoza społeczności akademickiej. Zadanie obejmuje akcję informacyjno-promocyjną w prasie, radiu oraz na stronie internetowej. Zostaną także opracowane i wydrukowane informatory, plakaty oraz ulotki rekrutacyjno-promocyjne (akcja informacyjna i rekrutacyjna prowadzona będzie głównie w środowiskach potencjalnych zainteresowanych). Promocja nowego kierunku kształcenia odbywać się będzie wśród młodzieży szkół średnich natomiast rekrutacja na szkolenia dla osób spoza społeczności akademickiej głównie wśród firm branży chemicznej.

 

 


Galeria oprogramowania

Zdjęcia z wykładu profesora Andrzeja G. Chmielewskiego